Wednesday, February 24, 2010

Kronologi Hadis Dan Tokoh Hadis Imam al-NawawiHadis yang adalah juga dipanggil al-Sunnah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pembentukan hukum-hukum Islam.Ia merupakan sumber rujukan kedua dalam syariat Islam selepas al-Quran.Sejak abad pertama Hijrah para ulama begitu prihatin terhadap Ilmu Hadis terutama dalam dalam usaha mengumpul nas-nas dengan cara menghafalnya.Teknik penghafalan ini boleh dikatakan berterusan sehingga kezaman pemerintahan kulafah al-Rashidin.Pada abad yang ke2 Hijrah, hadis mula dikumpulkan dan dibukukan yang diantara kitab yang ditulis diantaranya Muwatta alImam Malik,Musannaf Sufyan Ibn Uyaynah dan lain-lain lagi.Pada abad yang ke3 Hijrah pula terdapat ulama-ulama hadis yang terkenal seperti Imam al-Bukhari,Muslim,Abu Dawud,al-Tirmidhi dan lain-lain.Pada abad yang ke3, Hijrah pula dianggap zaman kegemilangan bagi perkembangan hadis dan pengajian terhadapnya.Perkara ini berlanjutan hinggalah keabad yang ke7, Hijrah dimana zaman al-Nawawi yang pada amnya banyak menumpukan kepada kajian terhadap hadis iaitu kepada karya-karya yang dihasilkan sebelumnya.

Imam al-Nawawi telah memberikan sumbangan yang cukup besar kepada Ilmu hadis iaitu displin yang digelar Ilmu Riwayah Hadis dan juga displin ' Ulum al-Hadis '.Diantara sumbangan terhadap nas hadis Imam al-Nawawi banyak menghasilkan karya yang diantaranya ialah Al-Adhkar,Matn al-Arbain,Sahih Muslim dan lain-lain lagi.Manakala beliau menulis dalam displin 'Ulum al-Hadis' pula beliau telah menghasilkan karya yang berjudul al-Irshad Fi Ilm al-Hadis, al-Taqrib wa Taysir,Tahdid al-Asma wa al-Lughat dan Tabaqat al-Fuqaha.Nama penuh Imam al-Nawawi ialah Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Jumah ibn Hizam al-Hazami al-Nawawi al- Dismahqi al-Shafii, Abu Zakariyya Muhyi al-Din.Kuniyah beliau ialah Abu Zakariyya dan gelaran beliau pula adalah Muhyi al-Din.Beliau telah dilahirkan pada bulan Muharam pada tahun 631 Hijrah(1233 Masehi) disebuah kampung bernama Nawa yang dijaga oleh bapanya yang merupakan seorang peniaga.Pada usianya 19 tahun al-Nawawi telah berhijrah keDamsyik bagi melanjutkan pengajian dan belajar diMadrasah al-Rawahiyyah yang letaknya berdekatan Masjid Umawi,dimana gurunya ketika itu ialah Syeikh Kamal al-Din Ishaq al-Maghribi dengan belajar pelbagai ilmu seperti hadis,fiqah,tauhid, bahasa Arab dan lain-lain.

Pada tahun 651 ,Hijrah bapanya telah membawa Imam al-Nawawi menunaikan haji keMekah dan setelah beliau menimba ilmu, beliau telah memberi sumbangan dengan menyibar ilmu yang diperolehinya itu dengan menjadi guru di Daral al-hadis al-Ashrafiyyah,Madrasah al-Iqbaliyyah dan alFalakiyyah.Beliau telah menetap diDamsyik lebih kurang 28 tahun.Dari segi fizikal dan wajah beliau ialah berkulit hitam manis dan berjanggut lebat serta mempunyai tubuh badan yang sederhana serta raut wajahnya mencermin jiwa seorang yang tenang dan damai.Imam al-Nawawi telah wafat pada malam 4 Rejab tahun 676 Hijrah dikampungnya Nawa pada usia 46 tahun. Sesungguhnya sumbangan beliau yang terbesar kepada umat Islam ialah hasil karyanya yang menjadi warisan sepanjang zaman.

Dr Aminudin

No comments: